Školení BOZP

(bezpečnosti práce)

Školení BOZP

Proč je důležité provádět školení BOZP?

Školení BOZP
 • Školení BOZP se vztahuje k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti.
 • Podle zákona 262/2006 Sb. mají všichni zaměstnavatelé povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
 • Školení bezpečnosti práce je nutné zajistit při nástupu zaměstnance do práce, dále pak při změně druhu práce, změně pracovního zařazení a změně pracovních, technologických a výrobních postupů.

Cílem školení je

Školení BOZP
 • vzbudit zájem o problematiku a přesvědčit školené zaměstnance o důležitosti BOZP;
 • stručnou a srozumitelnou formou poučit zaměstnance o předpisech BOZP, o rizicích na pracovišti a o ochranných opatřeních proti jejich působení;
 • zajistit přístup k informacím i následně potom, co školení proběhne;
 • umožnit zaměstnavatelům jednoduchou a efektivní formou e-learningu splnit zákonnou povinnost

Školení je určeno pro

 • všechny zaměstnance včetně vedoucích pracovníků.

Obsah školení

(lze modifikovat dle potřeb zákazníka)

 • Základní právní předpisy v oblasti BOZP
 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců 
 • Pracovnělékařské služby
 • Pracovní podmínky zaměstnankyň
 • BOZP v kanceláři 
 • Prevence rizik
 • Ochranné pracovní pomůcky
 • Bezpečnostní značení 
 • Zásady bezpečného používání elektrických zařízení, technických prostředků, strojů a technologií 
 • Bezpečnost práce – při manipulaci s materiálem a skladování, s přenosnými žebříky a v logistice 
 • Ověření získaných znalostí formou testu.
Školení BOZP

Rozsah školení

 • 2 hodiny

Cena školení

a) e-learning - podle počtu licencí:
 • 1 - 10 licencí 155,- Kč per licence / uživatel*
 • 11 - 50 licencí 115,- Kč per licence / uživatel*
 • 51 - 100 licencí 95,- Kč per licence / uživatel*
 • 101 - 500 licencí 80,- Kč per licence / uživatel*
 • Více než 500 licencí 70,- Kč per licence / uživatel*
*uvedené ceny jsou bez DPH

Po absolvování školení a úspěšném provedení testu získají účastníci školení certifikát.

Scenario s.r.o.