Dotační výzva kyberbezpečnost 2022

V novém programovém období 2021-2027 bude z IROP spuštěna nová výzva kyberbezpečnost.

Nová výzva Kyberbezpečnost je určena pro podporu eGovernmentu tj. pro státní organizace, samosprávní organizace (města, nemocnice), ústavy viz. níže.

Hlavním rozdílem oproti předcházejícím dotačním výzvám je to, že každý projekt musí doložit souhlasné stanovisko hlavní architekta eGovernmentu. Větší důraz na soulad s Digitální Česko, NAKIT, NUKIB atd. Toto je důležité zohlednit při podání žádost, zpracování studie proveditelnosti na výzvu kyberbezpečnosti.

1. Oprávnění žadatelé

Dle pracovní verze výzvy budou oprávněnými žadateli v případě méně rozvinutých a přechodových regionů:

 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • státní organizace;
 • kraje;
 • obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi;
 • státní podniky;
 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

V případě celorepublikových projektů (Praha):

 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
  státní organizace;
 • Státní podniky
 • Seznam z výzvy

2. Seznam způsobilých výdajů pro výzvu kyberbezpečnost 

Obecně vše, co je v souladu s technickými bezpečnostními opatřeními podle hlavy II, vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat

 • Aktivní síťové prvky
 • WiFi AP a SW na jejich správu
 • Rekonstrukce datové sítě úřadu
 • Systém zálohování dat
 • Fyzické zabezpečení serverovny
 • Vybudování sekundární serverovny
 • Dieselagregát pro kritické systémy
 • Nástroje pro sběr a hodnocení logů
 • Sandbox a dvoufaktorové ověřování
 • SW nástroj na správu a řízení rizik
 • Penetrační testování

Co není způsobilý výdaj v rámci dotace na kybernetickou bezpečnost ?

 • Školení na kybernetickou bezpečnost – je možné jen jako nepřímý výdaj

Do výše 7% z objemu výzvy je možné financovat nepřímé výdaje projektu.

3. Seznam doprovodných nákladů toho, co je možno financovat

 • příprava a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené,
 • řízení a monitorování projektu,
 • zpracování zadávacích podmínek k veřejným zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,
 • právní služby a poplatky související s právními úkony,
 • provozní a režijní výdaje vynaložené v souvislosti s realizací projektu,
 • zpracování doplňujících průzkumů, posudků a analýz

4. Termíny podání žádosti o dotaci na výzvu Kyberbezpečnost

Žádosti o dotaci na Výzvu Kyberbezpečnost bude možné podávat pravděpodobně (bude upřesněno) od cca 15.07.2022 do 31.12.2022 a půjde o průběžnou výzvu. Dříve podané žádosti budou tedy i dříve hodnoceny. V rámci financování lze uhradit i náklady zpětně od 01.01.2021. Termín ukončení projektu do 31.12.2024 a doba udržitelnosti projektu je 5 let.

5. Finanční objemy, spoluúčast dotace na výzvu Kyberbezpečnost

Minimální objem projektu je 1M CZK a maximální je 300M CZK. Spoluúčast se liší podle kraje, kde bude dotace realizována a je od 60% do 80% výše nákladů na projekt.

 • Míra podpory:
  méně rozvinuté regiony – KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, OLK, ZLK, MSK – 85 % EU
 • přechodové regiony – SCK, JCK, PLK, VYS, JMK – 70% EU
 • státní kofinancování dle typu příjemce (0 – 30%, bude upřesněno ve specifických pravidlech, pravděpodobně do výše 85%)

6. Naše služby pro výzvu kybernetická bezpečnost

Nabízíme Vám podporu ve zprocesování žádosti na výzvu kybernetické bezpečnosti

Zpracování podkladů pro získání kladného stanoviska úřadu hlavního architekta v rámci výzvy kyberbezpečnosti.

Zpracování studie proveditelnosti včetně získání kladného stanoviska úřadu hlavního architekta v rámci výzvy kyberbezpečnosti.

Poptat  nebo objednat naše služby můžete prostředním formuláře na [email protected] nebo, přes svého obchodního manažera zde.

7. FAQ Nejčastější dotazy k výzvě kyberbezpečnosti

Zde jsme připravili najčastější dotazy k výzvě kyberbezpečnost.

Scenario s.r.o.